Obchodní podmínky

Článek I.

Obecné ustanovení

 1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je Filip Koželuh, se sídlem Gerská 1249/38 323 00 Plzeň IČO: 03802043
 2. Kupujícím je každý návštevník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Z. z. se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely prodeje jiným osobám.
 3. E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.
 4. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněné na stránkach e-shopu.
 5. Objednávka vzniká potvrzením objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
 6. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace a telefonické komunikace.

Článek II.

Cena

 1. Všechny uváděné ceny jsou konečné, prodávající není plátcem DPH.
 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu

Článek III

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
 2. Kupující potvzením objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží nebo služeb a objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.
 3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.
 4. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky odeslán generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 3. tohoto článku.
 5. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.

 Článek IV

Platební podmínky

 1. Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:
  1. platba na základě platební výzvy - předem, zboží bude dodáno po obdržení peněžních prostředků na náš účet
  2. platba na dobírku při převzetí zásilky kurýrem
  3. platba hotově při osobním odběru
 2. Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.

Článek V.

Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vzniku kupní smlouvy zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
 2. Pokud je zboží skladem je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
 3. Pokud se v objednávce nachází více kusů zboží nebo služeb a část z nich není na skladě, prodávající o této skutečnosti informuje kupujícího s možnostmi částečných dodávek.
 4. Faktura (daňový doklad) je zaslána výhradně elektronicky, ve smyslu zákona č.222 / 2004 o dani z přidané hodnoty, § 71 odst. 1 písm. b) ve formátu PDF, a to po přijetí platby za objednávku.
 5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
 6. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
 • a.   České pošty
 • b.    kurýrní společnosti
 • c.    služby Uloženka

Článek VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

 1. Informace o výši aktuálních poplatků za dopravu a poplatků za platební služby najdete v části způsob dopravy a úhrady objednávky, při dokončení nákupu.

Článek VII.

Převod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku vyplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.
 2. Zboží nebo služby, na které se ještě vztahuje vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vybavit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

Článek VIII.

Stornování kupní smlouvy

 1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 48 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku.

Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

 1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
 2. Spotřebitel je povinen, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím aby vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. K zásilce je třeba přidat řádně vyplněný formulář: odstoupení od kupní smlouvy.
 3. Zboží nezasílejte na dobírku(takové zboží nebude převzato)
 4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží nebo službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 CFU jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručeno zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.
 5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. 
 6. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. CFU
 7. Spotřebitel nese jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

Článek X.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Za smluvní strany se pokládá prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinen:
  1. převzít objednané zboží,
  2. zaplatit za zboží dohodnutou částku prodávajícímu,
  3. překontrolovat neporušenost obalu resp. samotné zboží při jeho převzetí.
 3. Prodávající je povinen
  1. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
  2. spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě slovenského jazyka.

  Článek XI.

Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnostin pro doručení zboží nebo služieb, nebo státním orgánům v případě kontroly.
 3. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa
 4. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky.
 5. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejím zpřístupněním neoprávněným osobám, které mě zpracovány v bezpečnostní směrnici.
 6. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu na marketingové účely souhlasil se zasíláním především e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu, telefonickým kontaktováním nebo zasíláním adresní pošty na kontaktní adresu.
 7. Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat na marketingové účely.

 

Článek XII.

Smluvní pokuta

 1. Prodávající si vyhrazuje právo udělit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 150,- (slovy stopadesát korun českých) v případě, že vznikla kupní smlouva, kterou nekompenzují nebo od které neodstoupil a zboží si od dopravce nevyzvedl, a tak byl vrácen zpět prodávajícímu nebo byl vyzván prodávajícím k převzetí zboží, přičemž zboží si nepřevzal, nakolik porušil ustanovení v čl. X. bod 2, písm. a.
 2. Tato smluvní pokuta zahrnuje náklady na dopravu i ostatní náklady prodávajícího související s propadem kupní smlouvy.

 

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
 2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou reklamační podmínky.
 3. Odesláním objednávky si kupující přečetl všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky a souhlasí s jejich zněním.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v kamenné prodejně Koterovská 54 Plzeň (ZetComp) k nahlédnutí kupujícím jako jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.
 5. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v neoddělitelných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č. 40/1964 Sb, Zákona č. 250/2007 CFU, Zákona č. 102/2014 CFU, Zákona č. 122/2013 CFU, Zákona č. 22/2004 CFU jakož i Zákona č. 513/1991 CFU
 6. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 1. července 2019.
 7. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

V Plzni, dne 1. července 2019

   
  Zákaznická linka  Zákaznická linka +420 373700366
   Na lince zvolte volbu: 2
   Veškeré zboží je u nás
   na skladě
   Rádi Vám naše produkty
   osobně představíme 
    V Plzni Koterovská 1137/54
    Pro Vaše pohodlí
    nabízíme více než
    6 platebních metod
     Rychlé vyhledávání
     Poslední navštívené produkty
     • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).

     Košík je prázdný

     0
      
     © AromaRáj.cz - Relaxuj levně